Řím a Vatikán

Město tisícileté historie

Termíny a ceny zájezdu

Kód: IT590-20-2
Termín: 17.-20.9.2020
Počet nocí: 3
Doprava: letecky
Stravování: snídaně
Nástupní místa: Praha
Cena za osobu: 13 590,- Kč

Kód: IT590-20-4
Termín: 28.-31.10.2020
Počet nocí: 3
Doprava: letecky
Stravování: snídaně
Nástupní místa: Praha
Cena za osobu: 13 590,- Kč

Anotace

Všechny cesty vedou do Říma, vydejte se tedy s námi na jedinečný a oblíbený letecký zájezd do města, kde na nás dýchne atmosféra historie a které bylo přes jeden a půl tisíciletí středem Evropy. Město, jenž bylo metropolí císařů, dodnes je sídlem papežů a oblíbenou destinací turistů z celého světa. Užijte si "věčné město", putujte s námi historií světa, objevte bohatství a poznejte to nejlepší z Říma!

Zájezd provází kvalifikovaný historik umění PhDr. Tomáš Jeřábek

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet s průvodcem z Prahy do ŘÍMA, transfer do hotelu a první seznámení s městem.

2. den zájezdu
Celodenní prohlídka města, ŘÍM - VATIKÁN (UNESCO), náměstí sv. Petra s kolonádami z dórských sloupů, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra naše očekávání nezklame - Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami antického umění, nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku a Sixtinskou kapli s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky a Poslední soud. Mimo jiné navštívíme Andělský hrad, spleť úzkých uliček u Piazza Navona - oválné náměstí s Berniniho fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi - největší římská fontána a díky Felliniho filmu "La Dolce Vita" známá po celém světě. Večerní město, individuální volno.

3. den zájezdu
ŘÍM, antické velkoměsto, Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Koloseum - nejvýznamnější římský amfiteátr, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s jezdeckou sochou Marca Aurelia, Palatin, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli (Michelangelův Mojžíš), atmosféra večerního města.

4. den zájezdu
Dokončení prohlídky ŘÍMA, transfer na letiště, odpoledne odlet do Prahy.

Orientační ceny vstupného

 • kopule sv. Petra 8/10€ (s výtahem)
 • 1,50 €/1 jízda - celkem cca 10,50 €
 • Andělský hrad 15€, st.18-25 let 7,50€, do 18 let zdarma
 • Vatikánská muzea 17€ + rez.poplatek 4€
 • Kapitolská muzea 15€
 • Koloseum, Forum Romanum, Palatino 14€ + rez. poplatek 2€ 
Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek doporučujeme cca 60 €.

Podrobnosti k ceně

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Řím - Praha vč. letištních tax
 • kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti
 • transfer z/na letiště
 • 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 3x snídani
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • pobytovou taxu
 • fakult. služby 
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatky

 • 1lůžk. pokoj - 2100 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu - 140 Kč
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu - 450 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18 let 70 Kč)
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí - 590 Kč (do 18 let 350 Kč)
 • odbavované zavazadlo o max. hmotnosti do 20 kg - 1390 Kč

Důležité informace

Změna programu vyhrazena!
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku pořádající cestovní kanceláře.
Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající CK. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající CK Redok. Pořádající CK si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Facebook