Časté dotazy - pojištění storna

Časté dotazy k pojištění storna

  • Na jaké služby je pojištění možné zakoupit?

Na služby zakoupené prostřednictvím CA IBIS nebo cestovní agentury "CK ANTLOVÁ" s.r.o.


  • Kolik pojištění stojí?

Cena pojištění je 3,2 % z ceny služby, kterou chcete pojistit.


  • Kolik mi pojišťovna vrátí, když budu muset využít pojištění storna?

Pojišťovna vrací klientovi 80 % z ceny služby, 20 % je spoluúčast klienta.


  • Které dokumenty po mně bude pojišťovna požadovat při uplatnění pojištění storna?

Pojišťovna po Vás bude dle důvodu storna služby chtít předložit tyto dokumenty:

- potvrzení o stornování služby (toto potvrzení Vám zašleme při stornu služby)
- potvrzení od lékaře
- jiný ověřený dokument odůvodňující zrušení služby

Zároveň je nutné událost co nejdříve nahlásit na pojišťovnu, přičemž kontakt je uvedený na pojišťovacích kartičkách.


  • Na co se pojištění storna vztahuje?

Pojištění storna se vztahuje na tyto případy:

- akutního onemocnění, úrazu nebo úmrtí pojištěného nebo jeho osoby blízké, které vznikly za trvání pojištění a v jehož důsledku dojde k takové změně zdravotního stavu, která neumožní podle ošetřujícího lékaře pojištěnému ve sjednaném termínu a rozsahu cestovní službu čerpat

- akutního onemocnění, úraz nebo úmrtí spolucestujícího nebo jeho osoby blízké, pokud by pojištěný musel nastoupit cestovní službu sám

- úmrtí osoby blízké pojištěnému, ke kterému dojde za trvání pojištění, nejdříve však 60 dní před nástupem cesty

- značné škody na majetku pojištěného nebo spolucestujícího vzniklá v době trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby, pokud pojištěný nebo spolucestující doloží, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit pojištěnou cestu

- podání žádosti o rozvod ze strany manželů nebo návrhu na zrušení registrovaného partnerství ze strany registrovaných partnerů, pokud jsou uvedeni na jedné pojistné smlouvě

- zmeškání odjezdu dopravního prostředku z ČR do zahraničí z důvodu:
• dopravní nehody vozidla či vlaku, jímž pojištěný cestoval na místo určené k odjezdu
• zrušení či zkrácení linek veřejné dopravy z důvodu předem neoznámené stávky
• živelní události, která poškodila přepravní prostředek nebo nastala na trase dopravy a znemožnila tak pokračovat v cestě

- obdržení nečekané výpovědi z pracovního poměru pojištěného ze strany zaměstnavatele z důvodu organizačních změn

Pro možnost uplatnění pojistného plnění u pojišťovny je nutné nám nejprve emailem nebo písemně zaslat žádost o zrušení služby, a to vždy před nástupem cesty. My danou službu zrušíme a emailem Vám zašleme potvrzení o stornování služby, které poté předáte pojišťovně s dalšími dokumenty.


  • Na co se pojištění storna nevztahuje?

Pojištění storna se nevztahuje na tyto případy:

- chronického onemocnění

- onemocnění, které již existovalo v době sjednání pojištění, i když v tuto dobu nebylo léčeno a komplikací s ním spojených

- následků úrazu, ke kterému došlo před sjednáním pojištění, i když dosud nebyly léčeny

- provedení kosmetických výkonů v oboru plastické chirurgie a jejich případných komplikací

- plánovaných operačních zákroků a vyšetření

- změny zdravotního stavu, která nastala vlivem psychické poruchy nebo choroby včetně deprese

- souvisejícího s požitím či požíváním alkoholu či návykových látek

- těhotenství (normálního i rizikového) a úmyslného přerušení těhotenství, asistované reprodukce a jejích komplikací

- zhoršení či stabilně nedobré geopolitické, klimatické, ekologické či epidemiologické situace v cílové zemi

- výpovědi ze strany pojištěného či ukončení smlouvy dohodou

Pojišťovna není povinna plnit, dojde-li ke zrušení cesty pojištěného či spolucestujícího, který je zároveň majitelem, spolumajitelem či zaměstnancem poskytovatele cestovní služby či jsou tyto osoby vůči pojištěnému a spolucestujícímu osobami blízkými.

Do pojistné ochrany nespadají a pojistitel neplní za zaplacené náklady na veškeré druhy pojištění, poplatky za vízum, vstupenky na sportovní a kulturní akce, a to i v případě, když tyto náklady jsou součástí stornovacích poplatků.


  • Kdy si mohu pojištění storna zakoupit?

Pojištění si můžete zakoupit při objednání služby, nejpozději však 5 dní od uhrazení zálohy za službu.


  • Je možné si u Vás zakoupit i komplexní cestovní pojištění?

Ano, můžeme vám zajistit buď samotné pojištění storna, anebo komplexní cestovní pojištění, které zahrnuje:

- pojištění léčebných výloh
- úrazové pojištění
- pojištění zavazadel
- pojištění odpovědnosti
- pojištění storna

Protože zkušení cestovatelé trajektové lístky nebo pobyty kupují ve velkém časovém předstihu, stát se potom může cokoliv a každý přivítá, když mu pojišťovna z velké části propadlé služby proplatí. Navíc platí, čím levnější služby kupujete, tím přísnější storno podmínky poskytovatelé služby (tedy trajektové společnosti nebo ubytovatelé) mají, ale mnohonásobně se vyplatí nečekat, koupit levnou a kvalitní službu v předstihu, a v případě, že byste nemohli cestovat, využít náhradu stornopoplatků.

Facebook