Calvi a okolí

Calvi a jeho pamětihodnosti

Malebné městečko, kterému vévodí obrovská citadela.

La Citadelle (citadela) - představuje 6 století janovské nadvlády.

Place Christophe-Colomb (nám. Kryštofa Kolumba) - na nám. stojí socha na paměť obětem z 1. světové války. Odtud vejdeme do pevnosti jediným vchodem, chráněným kdysi padacím mostem. Vpravo by měla být sezónní kancelář pro turisty. Po rampě vystoupíme na okružní cestu po hradbách.

Les fortifications (opevnění) - tvoří čtyřúhelník uzavírající horní město, spočívá na žulové skále, porostlé opunciemi, a je ze tří stran obklopené mořem. Postavili ho Janované na konci 15. stol., bylo mnohokrát přestavováno během obležení. Zároveň byly vystaveny tři bašty - Spinoche na jihu nad přístavem, Malfetano spojuje jižní a západní stranu, Thegiale ukončuje na severu obranu východní strany. Západní bašta byla vybudována teprve později, dlouho stačily svislé zdi.

Ancien Palais des gouverneurs génois (bývalý palác janovských guvernérů) - masivní konstrukce ze 13. stol. s hlavní obrannou věží postavený Giovannellem a zvětšený r. 1554 Úřadem sv. Jiří, kdy dostal současnou podobu. Je to komplex velkých sálů, podzemních cisteren a vězení. Za revoluce přešla pod vojenskou správu, v současnosti kasárna.

Église St-Jean-Baptiste (kostel sv. Jana Křtitele) - vévodí Zbrojnímu nám. - place d'Armes, na vršku skály, uprostřed starého města. Má kopuli s lucernou, strohou fasádu a byl založen ve 13.stol., velmi poškozen r. 1567 následkem výbuchu prachárny bývalého hradu. Byl rekonstruován v r. 1570 a ustanoven katedrálou 6 let poté. Interiér má tvar řeckého kříže, osvětlen malými vysokými okny a lucernou. Vpravo za chodem uvidíme krásnou alabastrovou kropenku z r. 1443 zdobenou hlavami andělíčků a znaky rodin: Frate (lev, hrad a stromy), Fieschi (příčné pruhy), Sopranis (sedící leopard). Na levé zkosené hraně za mříží jsou vidět: mramorové lavabo z r. 1494 a renesanční křtitelnici, jejíž vanička je zdobena hlavičkami andělíčků a podstavec okřídlenými sirénami s drápy, dar bohatého měšťana Calvi Vincentella z r. 1569. Ženy významných měšťanů mohly sledovat mši v lóži pod osmihrannou kopulí ve zkosené hraně, oddělené mříží od davu. Na dubové kazatelně při jednom z pravých pilířů jsou vyřezány náboženské výjevy: sv. Jan Křtitel na centrální desce, boční stěny zdobí symboly evangelistů. Nápisy na třech kartuších nesených andělíčky oznamují, že byla darována obyvateli Falci v r. 1757. Napravo od chóru v boční lodi v nice s vitráží si povšimněte Krista z ebenu oblečeného do stříbrné suknice z 15. stol. Podle tradice byl nesen obyvateli města v době obležení Turky v r. 1553. Neočekávaný konec obležení z něho učinil objekt velkého uctívání a byl od té doby nazýván "Kristus zázraků". V chóru je hlavní oltář ze 17. stol. složený z různobarevných mramorů s bronzovými ozdobami. Vpravo v mramorovém rámu skříňka se sv.oleji. Vzadu ve středu visí veliký dřevěný křídlový oltář z r. 1458 (chybí mu středová deska) janovského malíře Barbagelaty, žáka Giovanni Mazoneho. Představuje "Zvěstování", obklopené svatými patrony města a scénami ze života P. Marie a dětství Krista. Pod triptychem je zábavná skupinka ze dřeva, dílo lidového umělce ze 16. nebo 17. stol. V jeho střední nice je dřevěná soška P. Marie Růžencové, která byla přivezena ze Španělska v 15. stol. Během procesí je oděna v přepychovém brokátovém rouchu se šperky. V levé části křížení lodí je dřevěný svatostánek vyřezávaný a intarzovaný ze 17.stol., zdobený kroucenými sloupky. Mezi nimi v nikách bývaly kdysi slonovinové sošky.

Oratoire de la confrérie St-Antoine (oratoř bratrstva sv. Antonína) - budova z konce 15. stol. Ve štítu nad vstupním portálem je vytesán v černé břidlici sv.Antonín jako opat se svým prasátkem mezi klečícím sv. Janem Křtitelem a sv. Františkem. Interiér je třílodní s okny do zátoky. Na levé boční zdi jsou dvě fresky znázorňující "Ukřižování", starší, z konce 15. stol., je hodně setřena, druhá, ze 16. stol., je velmi dobře zachovaná a zobrazuje Krista mezi sv. Antonínem opatem, P. Marií, sv. Šebestiánem a sv. Rochem.

Maison Pacciola (dům Pacciola) - zde, jak udává nápis na domě, pobýval Napoleon, jako mladý důstojník dělostřelectva, u svého kmotra v r. 1793.

Palais Giubega (palác Giubega) - tato budova z 15. stol., vysoká a masivní, bývala kdysi letním sídlem biskupů ze Sagone.

Le port (přístav) - chráněný před západními větry citadelou.

Tour du Sel (Solná věž) - sloužila k uskladnění soli přivezené loďmi, kdysi asi byla součástí původního opevnění jako strážní.

Église Ste-Marie-Majeure (kostel P. Marie Sněžné) - stojí na malém nám., má strohou bílou fasádu a kruhový půdorys, vysokou kopuli s lucernou, jejíž čtyři okna zajišťují dostatek osvětlení. Zvonice byla postavena až v 19.stol.. Na místě stál původně primitivní starokřesťanský kostelík ze 4. stol., zbořený barbary v 5. stol., znovuvybudovaný ve 13. stol., znovuzničený Saracény v 16. stol. V chóru jsou dvě zajímavé malby: N. D. de l'Assomption "Nanebevzetí P.Marie" ze 16. stol. a l'Annonciation de la Vierge "Zvěstování" z 18. stol., florentinská díla, dar ze sbírky Fesch. V kapli je vystavena malba na kůži z Córdoby, z 15. stol., představující P. Marii de la Serra a pocházející ze stejnojmenné svatyně. Varhanní skříň je italská práce a pochází z 18. stol. Probíhají zde v létě varhanní recitály.

Hôtel de ville (radnice) - přístup k ní je z ulice Alberta I. Stupňovitou zahradou s palmami, mimosou a oleandry. V 1.patře v Slavnostním sále je vystaveno několik pláten, která městu věnoval kardinál Fesch.

La pinède (borový háj) - rozprostírá se na délce skoro 4 km, od přístavu k ústí řeky Figarelly. Byl založen v 19.stol. pro zpevnění dun a ozdravění bažin. Vede podél něho železnice.

Vue sur la citadele (pohled na citadelu) - jdeme-li nahoru avenue Gérard-Marche - třídou G. Marche, přijdeme ke kasárnám a hřbitovu nad mořem. Odtud je nejkrásnější pohled na citadelu s kostelem, dolní město, záliv a přístav.

Dokumentární pořad z produkce České televize o městě Calvi naleznete na tomto odkazu: Korsika očima Jana Šmída - Město Cizinecké legie

Zajímavosti v okolí města

Notre-Dame de la Serra (kostel P. Marie de la Serra) - leží asi 6 km na západ nad městem. Kostel sám je z 19.stol., ale má být odtamtud nádherný výhled na město a hory.


Aregno

Hřbitovní kostelík z r. 1177, jeden z nejzajímavějších na Korsice. Pochází z druhého období pisánského románského stylu, vyznačujícího se pokrokem ve vývoji sochařských děl a polychromií fasády. Pokud se nám podaří k němu dojet busem...

Église de la Trinité (kostelík Nejsvětější Trojice) - překvapí barevností své fasády, která se skládá z opracovaných žulových kvádrů bílých, růžových, šedých a černých. Nad vchodem je pětihranný překlad , podporovaný plným románským obloukem, po obou stranách se soškami, představujícími - vlevo ženu s dlouhými šaty, vpravo muže, držícího na kolenou texty, pravděpodobně zákonů. Čtyři arkády s různými dekorativními motivy, opírající se o pět hlavic se naivními zvířecími motivy. Ve štítu osm oblouků na zdobných krokvích zadýmovává zdvojené okno, jehož tympanon nese motiv hada. Ve vrcholu štítu třetí postava si nonšalantně vytahuje trn z paty a vrhá zlomyslný pohled na návštěvníky. Boční stěny jsou zrytmizovány pilastry a polokruhový závěr pokrytý plochými kameny jsou provázány ozdobnou římsou. Nad bočními okny ve formě střílen jsou archivolty zdobené symbolickými motivy: dva bojující pávy, kříž a strom, otevřená dlaň a berla. V interiéru jsou dvě zajímavé fresky z 15. stol. - čtyři otcové katolické církve: Augustin, Řehoř, Jeroným, Ambrož, - a archanděl Michael vážící duše a zabíjející draka.


Calenzana

Poblíž tohoto městečka - pokud okolo pojedeme při cestě od Aregna - je dosti význačný poutní kostel: Église Ste-Restitude (kostel zasvěcený místní světici, umučené v Calvi ve 3. stol.) - patronky města a oblasti Balagne, kanonizované v r. 1984 - pouti na Velikonoční pondělí a v neděli po 21.květnu. Interiér: při vchodu alabastrová kropenka ze 16. stol. Chór má osmistrannou kopuli osvětlenou třemi okny a lucernou, zdobenou ornamenty a geometrickými motivy, v rozích medailony. Socha světice z polychromovaného dřeva z 18. stol. je umístěna v kapli vlevo. Oltář ze 4. stol. je vytvořen dvěma kusy mramorového sarkofágu, postaveného svisle a nesoucího žulovou desku. Nad oltářem a za ním kenotaf představuje dvě fresky ze 13. stol., vztahující se k umučení světice: vlevo - světice před soudci (dosti setřené), vpravo - stětí světice a jejích pěti druhů. V pozadí se zbrojnoši a notábly. Krypta: schodiště po obou stranách chóru. Zde za ozdobnou mříží je sarkofág světice z 1. poloviny 4. stol. z kararského mramoru. Přední část má ozdobné žlábky, a uprostřed nápis v kruhu spočívajícím na malém žlábkovaném sloupku. V r. 1951 objevení a upravení tohoto sarkofágu dalo nečekaný historický podklad ústně šířeným legendám o světici.


Cirque de Bonifato

Chaos de Bocca Reza (skalní útvary) jsou viditelné od silnice Spasimata (soutěska).

Facebook