Bastia a okolí

Bastia a její pamětihodnosti

Place St-Nicolas (nám. sv. Mikuláše) - široká, 300 m dlouhá promenáda, která dostala jméno podle bývalé pisánské kaple, zbořené v 19.stol., kdy bylo nám. dokončeno. Severně stojí pomník padlým z 1.světové války, dílo místních umělců Patriarchea a Peckleho. Bas-reliéfy znázorňují "vocero", korsický smuteční zpěv, bronzová skupina představuje korsickou hrdinku, jejíž dva starší synové byli zabiti v boji za nezávislost, a která nabízí nejmladšího Pascalu Paolovi. Jižně stojí socha Napoleona jako římského císaře od florentinského sochaře Bartoliniho z r. 1853. Na terasách kavárny v čele nám. se konají v létě oblíbené koncerty.

Place du Marché (Tržní nám.) - s bývalou radnicí a starými domy ze 17.stol., dlážděné břidlicí, je dobrým příkladem, jak vypadala stará Bastie.

Église St-Jean-Baptiste (kostel sv. Jana Křtitele) - klasická fasáda se dvěma věžemi dominuje Terra-Vecchia a přístavu. Byla vybudována v l. 1636-1666, je nejširší na Korsice, má hlavní loď a dvě boční lodi. Barokní vzhled získal interiér v 18.stol. Všimnout si mramorů, zlacení a štuků, iluzorních maleb (ty v klenbě jsou z r. 1871), skříně varhan nad tribunou z r. 1742, několika pláten ze sbírky kardinála Fesche, hlavního oltáře z r. 1844, kazatelny z r. 1781 a křtitelnice z různobarevného mramoru. V sakristii je pěkný nábytek z 18.stol., mezi jiným biskupské křeslo taktéž z 18. stol.

Oratoire de l'Immaculée-Conception (oratoř Neposkvrněného početí) - před vchodem je dlažba z oblázků. Kaple skrývá za jednoduchou fasádou bohatě zdobený interiér. Jednolodní stavba byla započata r. 1589. Stěny interiéru jsou obloženy ve spodní části dřevem, v horní části jsou potaženy janovským karmínovým sametovým damaškem. Pod malovaným freskovým stropem je zlacení, prokládané mramorem. Výzdoba klenby představuje Neposkvrněné početí a v 18 oválných medailonech jsou znázorněni apoštolové a evangelisti. Hlavní oltář z r. 1624, renovovaný v r. 1763, nese kopii obrazu Neposkvrněné početí od Murilla. Nalevo ve vitrínové skříni je soška P. Marie, nošená na procesích. V pravé kapli je dřevěný krucifix z 18. stol. Lustry jsou z doby Direktoria. Kazatelna je z několika různobarevných mramorů, zdobená iluzorní malbou. Vstup na ni je pouze zvenčí. Konala se zde v 18.stol. různá politická historická shromáždění. V klenuté sakristii je instalováno muzeum sakrálního umění. Jsou zde vystaveny různé kultovní předměty, pocházející z 15.-19. stol. K povšimnutí především výstavní trůn z pozlaceného dřeva ze 17. stol., zvláštní soška sv. Erasma, patrona rybářů, z r. 1788 a iluminovaný misál z r. 1685, vystavený na pultíku ve formě anděla.

Oratoire de la confrérie St-Roch (oratoř bratrstva sv. Rocha) - dekorace této kaple pochází z r. 1604 a je dílem ligurských umělců. Křídlový oltář zhotovil florentský umělec Giovanni Bilivert. Zdobení je velmi podobné jako v předchozí kapli. Povšimnout si procesní sochy sv. Rocha a krásného dřevěného obložení, vyhotoveného v 18.stol. janovským způsobem, které prochází po celé délce zdí. Skříň varhan je ze zlaceného vyřezávaného dřeva, varhany samy pocházejí z r. 1750 a nebyla na nich prováděna žádná oprava, kromě elektrifikace píšťal.

Vieux port (starý přístav) - u paty citadely a hlavní obranné věže (donjonu) z 15. stol. Všimněte si budovy z r. 1955 od architekta Pouillona, vybudované v rámci rekonstrukce přístavu po 2. světové válce. Aby bylo možno přehlédnout celý starý přístav, doporučuje se dojít až ke konci mola "Jetée du dragon". Na svazích pod citadelou se rozkládá zahrada "Jardin Romeu".

Église St-Charles (kostel sv. Karla) - byl vybudován jezuity jako kaple koleje, kterou v Bastii r. 1635 zakládali. Fasáda, velmi klasická s dvěma patry pilastrů a trojúhelníkovým štítem, je opravdu impozantní. Dvě sochy z bílého mramoru v nikách po stranách vstupního portálu představují sv.Ignáce z Loyoly a sv.Františka Xavera. Interiér překvapuje rozlehlostí jednolodního prostoru. Zdánlivá úplnost malovaných ozdob zmizela, zůstala pouze na hlavním křídlovém oltáři. Obrazy, ve velmi ozdobných rámech, představují uctívanou Pannu z Lavasiny. Ve vitríně socha P. Marie s dítětem, nošená při procesích.

Palais de justice (Justiční palác) - budova majestátních proporcí, po stranách se dvěma pavilony se štíty a s kolonádou z modrého mramoru z Corte. Byl postaven v 19.stol.

Ancien Palais des gouverneurs (bývalý guvernérský palác) - od 15.-18.stol. zde sídlili janovští guvernéři, později Vrchní rada, vytvořená Ludvíkem XV., nyní Musée d'Ethnographie corse (muzeum etnografie Korsiky).

Église Ste-Marie (kostel P. Marie) - jeho fasáda vede na nám., kde v č. 12 je presbytář. Žil zde v létech 1803-1805 generál Hugo se synem Victorem Hugo. Kostel, budovaný od r. 1495 biskupem z Mariany, se v r. 1570 stal katedrálou, kterou zůstal až do r. 1801, kdy bylo biskupství přestěhováno do Ajaccia. Některé přestavby, jakož i zvonice, pocházejí z počátku 17. stol. Trojlodní interiér, bohatě zdobený v harmonii růžové a zlaté, odráží barokní vkus 17.-18. stol. Povšimnout si mramorové dlažby z bílého mramoru z Carrary, modrého z Corte, červeného z Oletty. Dlažba není původní, byla položena v r. 1869 při příležitosti návštěvy císařovny Evženie. Spodní části pilířů a zdí jsou obloženy deskami ze zeleného kamene z Bevinca. V chóru nad oltářem jsou tribuny pro zpěváky prakticky jen v šířce zdí. Nad oltářem Sacré-Coeur v levé boční lodi visí panel s malbou na dřevě s výjevem "l'Assomption" - Nanebevstoupení od Leoparda d'Aquily z r. 1512, jediné signované dílo tohoto renomovaného italského umělce. V nice s vitráží pravé boční lodi je stříbrná skupina "l'Assomption de la Vierge" - Nanebevstoupení P. Marie, cizelované v 18. stol. sienským umělcem, Gaetanem Macchim. Tato skupina je nošena na procesích 15. srpna. V bočních lodích se otevírají "Chapelles de confréries" - kaple bratrstev. Každé bratrstvo financovalo na své náklady výzdobu své kaple. Z dalšího stojí za povšimnutí krásné dřevěné polychromované sochy ze 17. stol. a obrazy ze sbírky kardinála Fesche. Je-li otevřena sakristie, je možno si prohlédnout mobiliář a poklad katedrály. Proslulé varhany pocházejí z dílny Serassiho z Bergama z r. 1845. Ulicí Biskupství - "rue de l'Évéché" - se schodištěm dojdeme k Chapelle Ste-Croix (kaple sv. Kříže) - tato kaple byla vybudována dvěma nejmocnějšími bratrstvy poutníků Bastie k uschování černého zázračného Krucifixu, znovuvylovenému v r. 1428. Tento zázračný Kristus "Christ des miracles", nejuctívanější dílo farností Bastie, je vystaveno v pravé boční kapli. Je nošen v procesí 3. května. Zájem o budovu přitahuje také nádherná rokoková výzdoba z 18. stol., představující janovský styl "baroccheto". Na modrém podkladě stropu v harmonii vynikají andělíčkové a pozlacené štukové arabesky. Výzdoba bočních kaplí je jednodušší, složená z kazet, střídajících se s malými obrazy. Spodek hlavního oltáře je složený z několika druhů různobarevného mramoru s křídlovým oltářem Giovanniho Biliverta s tématem Zvěstování - "l'Annontiation" z r. 1633. Všimnout si též skříně varhan z 18. stol. a procesní skupiny z polychromovaného dřeva s velmi teatrálními výrazy. Po prohlídce kaple pokračovat nahoru ulicí "rue de l'Évéché", pak zahnout vpravo do ul. sv.Kláry "rue Ste-Claire", která vede k jižní baště citadely, přeměněné ve veřejný park. Je odtud hezký výhled na jižní část města.

Dokumentární pořad z produkce České televize o městě Bastia naleznete na tomto odkazu: Korsika očima Jana Šmída - Odkud letěl Saint-Exupéry

Zajímavosti v okolí města

La Canonica

V rovině u Bastie, jižně od zálivu "Étang de Biguglia" leží zbytky římské kolonie "Mariana", založeného Mariem v r.93 před n.l. pro veterány bojů proti pirátům. Císař Augustus (r. 27 před n. l. - r .14 n. l.) zde postavil přístav.

Le champ de fouilles (vykopávky) - základy baziliky, baptisteria, mozaiky, středověká rezidence biskupů a kanovníků (odtud jméno Canonica = canonicus = chanoine.

La cathédrale romane (románská katedrála) - bazilika, skromných rozměrů (délka 33 m), byla zasvěcena slavnostně r. 1119 P. Marii "Santa-Maria-Assunta". Použitý materiál, přirozeně polychromní od žlutošedé po světle zelenou, je druhem mramoru z okolí Sisca a Branda na "Cap Corse". Vchod západní fasády je zdoben ornamenty na monolitickém překladu a archivolta tympanonu je bez ozdob a nad ní je šest klenáků s vytesanými zvířaty, předpokládá se, že to jsou zprava doleva: lev, bijící se dva bájní ptáci s křídly, beránek s křížem (symbol vítězství nad zlem), vlk a jelen, pronásledovaný psem.

Église San Parteo (kostel San Parteo) - pole okolo kostela přikrývají pohanský hřbitov, pak předkřesťanský a středověký. Během vykopávek byly odkryty základy předkřesťanské kaple z 5. stol., kde měly být ostatky sv. Partea. Soudobý kostel, stavba toskánského vlivu, byl vybudován ve dvou etapách: apsida v 11. stol. a loď začátkem 12. stol. Tento kostel není zaklenut, byl původně zastřešen pomocí "teghie", položených na jednoduchém krovu. Překlad ve tvaru sedla nad jižním bočním vchodem je zdoben dvěma lvy, více ozdobnými než divokými, spícími ve stínu palmy.


Murato (kors. Muratu)

Vesnice s 592 obyvateli (r. 2009) jihozápadně od Bastie.
Église San Michele (kostel sv. Michala) - leží u městečka v nadmořské výšce 475 m na planině nad údolím řeky Benvico. Hory okolo tvoří harmonický rámec. Byl vybudován kolem r.1280, spadá do románského pisánského období, které je charakteristické pokrokem ve vývoji sochařských děl a polychromií fasády. Materiál - tmavozelený hadec a bělostný vápenec - pochází ze zdejšího údolí a byl opracován do kvádrů různé velikosti a osazen nepravidelně genialitou, která vyloučila jakoukoli monotónnost obvodových zdí. Na fasádě pod spádem střechy a v závěru lodi je ozdoben šňůrou oblouků. Fasáda byla restaurována a bohužel též zvýšena o čtyřhrannou věž v 19.stol. Sochy na fasádě, jsou někde těžkopádné, často naivní, ale pečlivěji vypracované, než na jiných kostelech ostrova. Na západní fasádě je možno vidět konzoly s vytesanými zvířaty, nebo s osobami, hrubě opracovanými. V bočních zdech v opěrách a ostění úzkých oken úponkové ornamenty. V závěru konsoly s vytesanými figurálními motivy. Interiér má krov, triumfální oblouk a zbytky fresek z r. 1370, jejichž námětem je Zvěstování.

Le bourg (městečko) Je rozprostřeno po obou stranách silnice. Kostel Zvěstování ("église de l'Annontiation") má hezké lavice a zajímavý obraz malíře Tiziánovy školy "kajícné sv. Máří Magdalény". Pod silnicí se tyčí zajímavá obecní pec. Naproti ní, v široké budově se zaklenutými průchody a pěkně opracovanou fasádou, byla první mincovna ("hôtel de la monnais"); zde nechal Paoli razit první korsické mince s hlavou mouřenína. V r.1766 bylo zařízení přestěhováno do Corte. Dále pokračujeme směr St-Florent.

Defilé du Lancone (soutěska Lancone) - tuto soutěsku nemůžete minout, pokud jedete k Muratu od východního pobřeží. Ze severu ji lemuje silnice D62, z jihu pak D82.

Casinca

Kraj Casinca leží na severovýchodě Korsiky, jižně od Bastie a severně od známější oblasti Castagniccia. Ohraničují jej řeky Golo a Fiumalto. Je typická olivovými háji, kaštanovými lesy a vesnicemi tyčícími se na vysokých kopcích.

Loreto-di-Casinca - francouzská komunita umístěná v oblasti Haute-Corse regionu na Korsice; řadí se mezi typické vesnice na Korsice; při jasném dni dohlédneme až k Bastii a Tuscanským ostrovům a na všechny vesnice v kraji Casinca - nejlepším vyhlídkovým místem je terasa vlevo od kostela. Náměstí této vesnice patří mezi největší náměstí na celé Korsice. V ulicích, kavárnách a i v zaměstnání mluví většina obyvatel korsicky. Z vesnice vede také značená turistická trasa na vrchol hory Monte Sant´Angelo (1218 m) - začíná cca 500 m jižně od vesnice u silnice ze sousedního Silveracia (cesta na vrchol trvá cca 3 hodiny).

Castellare-di-Casinca - je středověká původní vesnice. Najdete zde opevněné domy, kterým dominuje věž kostela San Pancrazio ze třináctého století, který nechal založit biskup Opizzo Pernice.

Penta-di-Casinca - typická korsická vesnice z 15. století položená na kopci asi 380 m. n. m. s úzkými uličkami a břidlicovými domy. Z náměstí krásný výhled na severovýchodní část pobřežní roviny.

Facebook