Vánoční Řím - město tisícileté historie

Přehled

Stava:Snídaně
Doprava:Letecká

Informace

Program zájezdu

1. den zájezdu
Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy do ŘÍMA, transfer do hotelu. Individuální volno, alternativně procházka s průvodcem po městě plném betlémků a vánoční nálady.

2. den zájezdu
Celodenní prohlídka ŘÍM - VATIKÁN (UNESCO), náměstí sv. Petra s kolonádami z dórských sloupů, bazilika sv. Petra - na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra naše očekávání nezklame - Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami antického umění, nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku a Sixtinskou kapli s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky a Poslední soud. Mimo jiné navštívíme Andělský hrad, spleť úzkých uliček u Piazza Navona - oválné náměstí s Berniniho fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi – největší římská fontána a díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě. Večerní město, individuální volno.

3. den zájezdu
ŘÍM
, antické velkoměsto, Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Koloseum – nejvýznamnější římský amfiteátr, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s jezdeckou sochou Marca Aurelia, Palatin, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli (Michelangelův Mojžíš), atmosféra večerního města.

4. den zájezdu
Individuální volno a dle letového řádu transfer na letiště, odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Řím – Praha vč. letištních tax
 • kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti
 • transfer z/na letiště
 • 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 3x snídani
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • pobytovou taxu
 • fakult. služby 
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

Důležité informace

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj - 2100 Kč (povinné při nedoobsazení), 
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu - 140 Kč,
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí - 590 Kč (do18ti let 350 Kč),
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu - 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18ti let 70 Kč), 
 • odbavené zavazadlo o max. hmotnosti do 20 kg - 1400 Kč

Svozová místa

Brno (+700), Svitavy (+600), Pardubice (+ 400), Hradec Králové (+400), Poděbrady – ÖMV dálnice (+300), Opava (+800), Havířov (+800), Ostrava (+800), Frýdek Místek (+800), Nový Jičín (+600), Hranice (+600), Přerov (+600), Olomouc (+500)

Orientační ceny vstupného

 • kopule sv. Petra 8/10 € (s výtahem)
 • 1,50 €/1 jízdu - celkem cca 10,50 €
 • Andělský hrad 15€
 • Vatikánská muzea 17€ + rez.popl.
 • Koloseum, Forum Romanum, Palatino 12€ + rez.popl.

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy, doporučujeme cca 60 €.

Informace

Změna programu vyhrazena.
Zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie ubytovacího zařízení, program a další informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Organizace tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami pořádající cestovní kanceláře Redok. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy (např. z důvodu nenaplnění kapacit zájezdu).

Ostatní termíny

Kód Termín odjezdu a příjezdu Pokoj Cena
28.11.2019 - 01.12.2019 Cena za osobu 13 490,- Objednat Detail
Last Minute
< >
1